Package Leaflets « Otezla

Písomná informácia pre používateľa
Otezla 10 mg filmom obalené tablety
Otezla 20 mg filmom obalené tablety
Otezla 30 mg filmom obalené tablety
apremilast
Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu predtým, ako začnete užívať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.
 • Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju znovu prečítali.
 • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru.
 • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké prejavy ochorenia ako vy.
 • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri časť 4.

1. Čo je Otezla a na čo sa používa

Čo je Otezla

Otezla obsahuje účinnú látku “apremilast”. Tá patrí do skupiny liekov nazývaných inhibítory fosfodiesterázy 4, ktoré pomáhajú znížiť zápal.

Na čo sa Otezla používa

Otezla sa používa na liečbu dospelých s nasledujúcimi ochoreniami:
 • Aktívna psoriatická artritída – ak nemôžete použiť iný liek nazývaný “antireumatický liek modifikujúci ochorenie ” (z angl. slova Disease‑Modifying Antirheumatic Drugs, DMARD) alebo ak ste niektorý ztýchto liekov vyskúšali a neúčinkoval u vás.
 • Stredne ťažká až ťažká chronická ložisková psoriáza – ak nemôžete použiť jednu z nasledujúcich terapií alebo ak ste vyskúšali jednu z týchto terapií a neúčinkovala u vás:
  • fototerapia – liečba, pri ktorej sú niektoré oblasti kože vystavené ultrafialovému svetlu
  • systémová terapia – liečba, ktorá má vplyv skôr na celé telo ako len na jednu oblasť, ako napríklad liek “cyklosporín”, “metotrexát” alebo “psoralen”.

Čo je psoriatická artritída

Psoriatická artritída je zápalové ochorenie kĺbov, zvyčajne sprevádzané psoriázou, zápalovým ochorením kože.

Čo je ložisková psoriáza

Psoriáza je zápalové ochorenie kože, ktoré môže spôsobiť začervenané, šupinaté, zhrubnuté, svrbivé a bolestivé ložiská na koži a môže tiež postihnúť vašu vlasovú pokožku a nechty.

Ako Otezla pôsobí

Psoriatická artritída a psoriáza sú zvyčajne celoživotné ochorenia a v súčasnosti neexistuje žiadna liečba. Otezla pôsobí tým, že v tele znižuje aktivitu enzýmu nazývaného “fosfodiesteráza 4”, ktorá je zapojená do procesu zápalu. Znížením aktivity tohto enzýmu môže Otezla pomôcť kontrolovať zápal spojený so psoriatickou artritídou a psoriázou, a tým znižovať príznaky a prejavy týchto stavov.
U psoriatickej artritídy vedie liečba Otezlou k zlepšeniu opuchnutých a bolestivých kĺbov a môže zlepšiť vaše celkové telesné funkcie.
U psoriázy vedie liečba Otezlou k zníženiu psoriatických kožných ložísk a iných kožných príznakov a prejavov ochorenia.
Bolo tiež preukázané, že Otezla zlepšuje kvalitu života u pacientov so psoriázou alebo psoriatickou artritídou. To znamená, že dopad vášho zdravotného stavu na každodenné činnosti, vzťahy a ďalšie faktory by mal byť menší, ako tomu bolo pred liečbou.

2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Otezlu

Neužívajte Otezlu:

 • ak ste alergický na apremilast alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku (uvedených v časti 6).
 • ak ste tehotná alebo si myslíte, že môžete byť tehotná.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Otezlu, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.

Príznaky, ktoré by ste si mali všímať

Ak sa váš lekár domnieva, že máte podváhu, a vy zaznamenáte neúmyselný pokles telesnej hmotnosti v priebehu liečby Otezlou, poraďte sa so svojím lekárom.
Ak máte závažné problémy s obličkami, potom je odporúčaná dávka Otezly 30 mg raz denne (ranná dávka). Váš lekár vám poradí, ako zvyšovať dávku, keď začínate prvýkrát užívať Otezlu.
Pred začatím liečby Otezlou informujte svojho lekára o výskyte príznakov zhoršujúcej sa depresie so samovražednými myšlienkami alebo správaním, obzvlášť v prípade, že beriete ďalšie lieky, pretože niektoré z nich môžu zvýšiť pravdepodobnosť výskytu týchto vedľajších účinkov. Mali by ste vy alebo ošetrujúca osoba okamžite informovať lekára v prípade akýchkoľvek zmien správania, nálady a výskytu samovražedných myšlienok. Môžete zaznamenať tiež nespavosť alebo depresívnu náladu.
Ak máte silnú hnačku, nevoľnosť alebo vraciate, obráťte sa na svojho lekára.

Deti a dospievajúci

Otezla nebola hodnotená u detí a dospievajúcich, preto sa jej použitie u detí a dospievajúcich vo veku do 17 rokov neodporúča.

Iné lieky a Otezla

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to aj liekov, ktoré sú dostupné bez lekárskeho predpisu a rastlinných prípravkov. Je to preto, že Otezla môže ovplyvniť spôsob, akým niektoré ďalšie lieky účinkujú. Niektoré iné lieky tiež môžu ovplyvniť spôsob, akým účinkuje Otezla.
Predtým, ako užijete Otezlu, povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi najmä, ak užívate niektorý z nasledujúcich liekov:
 • rifampicín – antibiotikum používané na liečbu tuberkulózy;
 • fenytoín, fenobarbital a karbamazepín – lieky používané na liečbu záchvatov alebo epilepsie;
 • ľubovník bodkovaný – rastlinný liek na miernu úzkosť a depresiu.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.
Existuje len málo údajov o účinkoch Otezly v tehotenstve. Počas užívania tohto lieku nesmiete otehotnieť a počas liečby Otezlou musíte používať účinnú metódu antikoncepcie. Nie je známe, či tento liek prechádza do materského mlieka. Nemali by ste používať Otezlu počas dojčenia.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Otezla nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Otezla obsahuje laktózu

Otezla obsahuje laktózu (typ cukru). Ak vám váš lekár povedal, že neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.

3. Ako užívať Otezlu

Vždy užívajte tento liek presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Akú dávku užívať

 • Keď začnete prvýkrát užívať Otezlu, dostanete “balenie na začatie liečby”, ktoré obsahuje všetky dávky, ako je uvedené vtabuľke nižšie.
 • “Balenie na začatie liečby” je jasne označené, aby sa zabezpečilo, že budete mať správne tablety v správny čas.
 • Vaša liečba sa začne pri nižšej dávke a postupne sa bude zvyšovať vpriebehu prvých 6 dní liečby.
 • “Balenie na začatie liečby” bude tiež obsahovať dostatok tabliet pre ďalších 8 dní vodporúčanej dávke (7. ‑14. deň).
 • Odporúčaná dávka je 30mg dvakrát denne po dokončení titračnej fázy – jedna 30‑mg dávka ráno a jedna 30‑mg dávka večer, približne v 12‑hodinovom odstupe, s jedlom alebo bez jedla.
 • To je celková denná dávka 60 Na konci 6. dňa dosiahnete túto odporúčanú dávku.
 • Po dosiahnutí odporúčanej dávky dostanete vo svojich predpísaných baleniach len tablety so silou 30 Túto fázu postupného zvyšovania dávky budete musieť prejsť iba raz, a to i v prípade, že budete opäť začínať s liečbou.
Deň Ranná dávka Večerná dávka Celková denná dávka
1. Deň 10 mg (ružová) Neužívajte dávku 10 mg
2. Deň 10 mg (ružová) 10 mg (ružová) 20 mg
3. Deň 10 mg (ružová) 20 mg (hnedá) 30 mg
4. Deň 20 mg (hnedá) 20 mg (hnedá) 40 mg
5. Deň 20 mg (hnedá) 30 mg (béžová) 50 mg
6. Deň a ďaľšie dni 30 mg (béžová) 30 mg (béžová) 60 mg

Ľudia s ťažkým ochorením obličiek

Ak máte ťažké ochorenie obličiek, potom je odporúčaná dávka Otezly 30 mg raz denne (ranná dávka). Váš lekár vám poradí, ako zvyšovať dávku, keď začínate užívať Otezlu.

Ako a kedy užívať Otezlu

 • Otezla je určená na perorálne použitie.
 • Tablety prehĺtajte celé, najlepšie s vodou.
 • Tablety môžete užívať s jedlom alebo bez jedla.
 • Užite Otezlu v približne rovnaký čas každý deň, jednu tabletu ráno a jednu tabletu večer.
Ak sa váš stav nezlepší po šiestich mesiacoch liečby, obráťte sa na svojho lekára.

Ak užijete viac Otezly, ako máte

Ak užijete viac Otezly, ako máte, obráťte sa na svojho lekára alebo choďte ihneď do nemocnice. Vezmite si so sebou balenie lieku a túto písomnú informáciu.

Ak zabudnete užiť Otezlu

 • Ak vynecháte dávku Otezly, užite ju čo najskôr, ako si spomeniete. Ak sa blíži čas pre nasledujúcu dávku, zabudnutú dávku vynechajte. Užite nasledujúcu dávku v obvyklom čase.
 • Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak prestanete užívať Otezlu

 • Pokračujte v užívaní Otezly až dovtedy, kým vám váš lekár nepovie, aby ste prestali.
 • Neprestaňte užívať Otezlu bez predchádzajúcej konzultácie so svojim lekárom.
Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

4. Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj tento liek môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.
Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné. Menej často bol hlásený výskyt samovražedných myšlienok a správania (vrátane samovraždy). V prípade výskytu akýchkoľvek depresívnych nálad, samovražedných myšlienok alebo správania informujte lekára. Môžete tiež zaznamenať nespavosť (časté) alebo depresívnu náladu (časté).
Veľmi časté vedľajšie účinky (môžu postihovať viac ako 1 z 10 ľudí)
 • hnačka
 • nevoľnosť
Časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 z 10 ľudí)
 • kašeľ
 • bolesť chrbta
 • vracanie
 • pocit únavy
 • bolesť žalúdka
 • strata chuti do jedla
 • časté pohyby čriev
 • problémy so spánkom (nespavosť)
 • poruchy trávenia alebo pálenie záhy
 • bolesť hlavy, migréna alebo tenzná (tlaková) bolesť hlavy
 • infekcie horných dýchacích ciest ako je prechladnutie, nádcha, infekcie prinosových dutín
 • zápal a opuch priedušiek vo vašich pľúcach (bronchitída)
 • prechladnutie (nazofaryngitída)
 • depresia
Menej časté vedľajšie účinky (môžu postihovať menej ako 1 zo 100 ľudí)
 • vyrážka
 • žihľavka (urtikária)
 • úbytok hmotnosti
 • alergická reakcia
 • krvácanie do čriev alebo do žalúdka
 • samovražedné myšlienky alebo správanie
Neznáme vedľajšie účinky (častosť výskytu sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)
 • závažná alergická reakcia (môže zahŕňať opuch tváre, pier, úst, jazyka alebo hrdla, čo môže viesť k ťažkostiam s dýchaním alebo prehĺtaním)
Ak máte 65 rokov alebo viac, môže vám hroziť vyššie riziko komplikácií vo forme silnej hnačky, nevoľnosti alebo vracania.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na národné centrum hlásenia uvedené v prílohe V. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

5. Ako uchovávať Otezlu

 • Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
 • Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na blistri, skladacom puzdre alebo na škatuľke po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci. Uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 30°C.
 • Nepoužívajte tento liek, ak spozorujete poškodenie alebo známky manipulácie s obalom lieku.
Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Otezla obsahuje

 • Liečivo je apremilast.
 • Otezla 10 mg filmom obalené tablety: každá filmom obalená tableta obsahuje 10 mg apremilastu.
 • Otezla 20 mg filmom obalené tablety: každá filmom obalená tableta obsahuje 20 mg apremilastu.
 • Otezla 30 mg filmom obalené tablety: každá filmom obalená tableta obsahuje 30 mg apremilastu.
 • Ďalšie zložky v jadre tablety sú mikrokryštalická celulóza, monohydrát laktózy, sodná soľ kroskarmelózy a magnéziumstearát.
 • Filmový obal tablety obsahuje polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol (3350), mastenec, červený oxid železitý (E172).
 • 20‑mg filmom obalená tableta obsahuje tiež žltý oxid železitý (E172).
 • 30‑mg filmom obalená tableta obsahuje tiež žltý oxid železitý (E172) a čierny oxid železitý (E172).

Ako vyzerá Otezla a obsah balenia

Otezla 10 mg filmom obalená tableta je ružová, filmom obalená tableta v tvare kosoštvorca s “APR” vyrytým na jednej strane a “10” na opačnej strane.
Otezla 20 mg filmom obalená tableta je hnedá, filmom obalená tableta v tvare kosoštvorca s “APR” vyrytým na jednej strane a “20” na opačnej strane.
Otezla 30 mg filmom obalená tableta je béžová, filmom obalená tableta v tvare kosoštvorca s “APR” vyrytým na jednej strane a “30” na opačnej strane.

Veľkosť balenia

 • Balenie na začatie liečby je skladacie puzdro obsahujúce 27 filmom obalených tabliet: 4 x 10‑mg tablety, 4 x 20‑mg tablety a 19 x 30‑mg tablety.
 • Štandardné jednomesačné balenie obsahuje 56 x 30‑mg filmom obalených tabliet.
 • Štandardné trojmesačné balenie obsahuje 168 x 30‑mg filmom obalených tabliet.
Držiteľ rozhodnutia o registrácii
Amgen Europe B.V.
Minervum 7061
4817 ZK Breda
Holandsko
Výrobca
Celgene Distribution B.V.
Winthontlaan 6 N
3526 KV Utrecht
Holandsko
Táto písomná informácia bola naposledy aktualizovaná v 01/2020
Ďalšie zdroje informácií
Podrobné informácie o tomto lieku sú dostupné na internetovej stránke Európskej agentúry pre lieky http://www.ema.europa.eu.